غزل

باهیچ کس رودر واسی ندارم بیا تو...

به " تـــــــــــــو " کـــــه میرســـــم ...! مکـــث میکنـــــم ...! انگـــــار در " دنیـــ ـایــ ـت" چیـــــزی را جـــــا گذاشتـــــه ام ! مثلــــــــــا"... در صـــ ــدایت ... آرامـــــ ـــش در آغــــوشت ... زندگـــــ ـــی
نوشته شده در شنبه دهم آبان 1393ساعت 21:6 توسط غزل|

خیلی وقته دل تنگشم خیلی وقته منتظرشم.....امروز برای اولین بار حرف دو گفتمش گفتم کثافت 2 سال منتظرتم گفتم همیشه کنارت بودم و هستم گفتم پسر واسم زیاده از تو انتظار دارم یه بار سوپرایزم کنی یه بار....یه بار خوشحالم کنی بهش گفتم وقتی میبینم خوشحالی خوش حال میشم..... در اخر گفت.....تو الاف من نباشخوش حال باش...
نوشته شده در شنبه دهم آبان 1393ساعت 21:2 توسط غزل|

ﻣﯿﮕــــــﯽ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﯼ ؟ ﻣﯿﮕـــــــﯽ ﻋﺎﺷﻘﺸـــــــﯽ ؟ ﻫﺮ ﻭﻗـــــــﺖ ﺗﻮﻧﺴﺘــﯽ ﺩﺳﺘـــــﺸﻮ ﺑﮕﯿـــــــﺮﯼ ﺑـــــﯿﺎﺭﯼ ﺗﻮ ﺟﻤــــــــﻊ ، ﺑﯿـــــﺎﺭﯼ ﻧﺸﻮﻧﺶ ﺑـــــﺪﯼ ، ﺑﮕـــﯽ ﺍﯾﻦ ﻋﺸـﻖ ﻣﻨــــــﻪ ، ﻣــــــــﻦ ﺍﯾﻨﻮ ﺩﻭﺳـــــــﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﻭﻧﻮﻗﺘــــــﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣــــﻪ ﻭﺍﻗــــــﻌﺎ ﺭﺍﺳﺖ ﻣﯿﮕــــﯽ ! ﺍﮔــــــــﻪ ﺑــــــــﻪ ﺧــــــــﻮﺩﺕ ﺗﻮﻧﺴــــــــﯽ ﺍﺟــــــــﺎﺯﻩ ﺑﺪﯼ ﺯﯾــــــــﺮ ﭘــــــــﺴﺘﺎﺵ ﯾــــــــﺎ ﭘﺴــــــــﺘﺎﺕ ﺧــــــــﻮﺩﯼ ﻧﺸــــــــﻮﻥ ﺑــــــــﺪﯼ ﺍﻭﻧﻮﻗـــــــﺘﻪ ﮐﻪ ﺛـــــــﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩﯼ ﭼﻘـــــــﺪﺭ ﻭﺍﺳـــــــﺖ ﻣﻬـــــــﻤﻪ ! ﺍﮔــــــــﻪ ﻗﺎﯾﻤـــــﺶ ﮐــــــﺮﺩﯼ، ﺍﮔــــــﻪ ﻫﺮﮐــــــﯽ ﺧﻮﺍﺳــــﺖ ﺑﺒﯿﻨﺘــــﺶ ﺑﻬـــــــﻮﻧﻪ ﺍﻭﺭﺩﯼ، ﺍﮔـــــﻪ ﺗﺮﺳــــﯿﺪﯼ ﺑﻬــــﺖ ﺍﻧﮕـــــﻪ ﻫـــــﻤﻪ ﭼـﯽ ﺑﭽــــــﺴﺒﻮﻧﻦ، ﯾﻌـــــــﻨﯽ ﻋﺎﺷـــــــﻖ ﻧﯿـــــــﺴﺘﯽ!!! ﻫﯿﭽﻮﻗـــــــﺖ ﻋﺸــــــﻘﺘﻮ ﻗﺎﯾــــﻢ ﻧﮑــــــــﻦ ! ﻧــــﺬﺍﺭ ﻋﺎﻟــــــﻢ ﻭ ﺁﺩﻡ ﺑﻬـــــﺶ ﭼـــــــﺸﻢ ﺩﺍﺷﺘــــــﻪ ﺑﺎﺷـــــﻦ ﻭ ﻧﺪﻭﻧــــــﻦ ﮐـﻪ ﺍﻭﻥ ﻣــــﺎﻝ ﺗــــﻮﺋﻪ .....
نوشته شده در شنبه دهم آبان 1393ساعت 20:58 توسط غزل|

ﻣﯿﮕــــــﯽ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﯼ ؟ ﻣﯿﮕـــــــﯽ ﻋﺎﺷﻘﺸـــــــﯽ ؟ ﻫﺮ ﻭﻗـــــــﺖ ﺗﻮﻧﺴﺘــﯽ ﺩﺳﺘـــــﺸﻮ ﺑﮕﯿـــــــﺮﯼ ﺑـــــﯿﺎﺭﯼ ﺗﻮ ﺟﻤــــــــﻊ ، ﺑﯿـــــﺎﺭﯼ ﻧﺸﻮﻧﺶ ﺑـــــﺪﯼ ، ﺑﮕـــﯽ ﺍﯾﻦ ﻋﺸـﻖ ﻣﻨــــــﻪ ، ﻣــــــــﻦ ﺍﯾﻨﻮ ﺩﻭﺳـــــــﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﻭﻧﻮﻗﺘــــــﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣــــﻪ ﻭﺍﻗــــــﻌﺎ ﺭﺍﺳﺖ ﻣﯿﮕــــﯽ ! ﺍﮔــــــــﻪ ﺑــــــــﻪ ﺧــــــــﻮﺩﺕ ﺗﻮﻧﺴــــــــﯽ ﺍﺟــــــــﺎﺯﻩ ﺑﺪﯼ ﺯﯾــــــــﺮ ﭘــــــــﺴﺘﺎﺵ ﯾــــــــﺎ ﭘﺴــــــــﺘﺎﺕ ﺧــــــــﻮﺩﯼ ﻧﺸــــــــﻮﻥ ﺑــــــــﺪﯼ ﺍﻭﻧﻮﻗـــــــﺘﻪ ﮐﻪ ﺛـــــــﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩﯼ ﭼﻘـــــــﺪﺭ ﻭﺍﺳـــــــﺖ ﻣﻬـــــــﻤﻪ ! ﺍﮔــــــــﻪ ﻗﺎﯾﻤـــــﺶ ﮐــــــﺮﺩﯼ، ﺍﮔــــــﻪ ﻫﺮﮐــــــﯽ ﺧﻮﺍﺳــــﺖ ﺑﺒﯿﻨﺘــــﺶ ﺑﻬـــــــﻮﻧﻪ ﺍﻭﺭﺩﯼ، ﺍﮔـــــﻪ ﺗﺮﺳــــﯿﺪﯼ ﺑﻬــــﺖ ﺍﻧﮕـــــﻪ ﻫـــــﻤﻪ ﭼـﯽ ﺑﭽــــــﺴﺒﻮﻧﻦ، ﯾﻌـــــــﻨﯽ ﻋﺎﺷـــــــﻖ ﻧﯿـــــــﺴﺘﯽ!!! ﻫﯿﭽﻮﻗـــــــﺖ ﻋﺸــــــﻘﺘﻮ ﻗﺎﯾــــﻢ ﻧﮑــــــــﻦ ! ﻧــــﺬﺍﺭ ﻋﺎﻟــــــﻢ ﻭ ﺁﺩﻡ ﺑﻬـــــﺶ ﭼـــــــﺸﻢ ﺩﺍﺷﺘــــــﻪ ﺑﺎﺷـــــﻦ ﻭ ﻧﺪﻭﻧــــــﻦ ﮐـﻪ ﺍﻭﻥ ﻣــــﺎﻝ ﺗــــﻮﺋﻪ .....
نوشته شده در شنبه دهم آبان 1393ساعت 20:58 توسط غزل|

وقتی که دلتنگ یکی میشی وقتی که دلت میخواد یکی کنارت باشه و بتونه تنهاییت رو پر کنه وقتی کسی رو کنارت نمیبینی دلت خیلی میگیره تمام دنیا پر از پنجرها یی میشه که پرنده نداره… دلت میخواد برای مدتی فراموشت کنی بیخیال همه چی بشی و بروی خودت نیاری هر کاری میکنی نمیشه چون نمی تونی فراموشش کنی
نوشته شده در پنجشنبه هفدهم مهر 1393ساعت 13:49 توسط غزل|

شت این بـغض ، بیدی لرزان نشسته ... کــــه خیـــال میکرد بـــا این بـــادهــــا نمیلرزد ... !!!
نوشته شده در جمعه هفتم شهریور 1393ساعت 15:37 توسط غزل|

هربار کودکانه دست کسی را گرفتم گم شدم ترس من از گم شدن نیس از گرفتن ئستیست که بی بهانه رهایم کرد

نوشته شده در شنبه سیزدهم اردیبهشت 1393ساعت 18:34 توسط غزل|

سلامتیه اونی که میدونه اعصـــاب نداری . . . ! میدونه حوصـــله نداری . . .! میدونه بهونه میگیری بی دلیل . . . ! اما بازم میگه: تو یکی یه دونه منی . . . همه جوره درکــــــــــــت میکنه . . .!!!! نه ترکـــــــت . . . !!!!!!!
نوشته شده در شنبه نهم آذر 1392ساعت 20:35 توسط غزل|

 صفر را بستند تا ما به بیرون زنگ نزنیم.

 از شما چه پنهان ما از درون زنگ زدیم

نوشته شده در پنجشنبه سی ام آبان 1392ساعت 11:40 توسط غزل|

در شهر عشق قدم میزدم گزرم به قبرستان قلبهای شکسته خورد گفتم یعنی این همه قلب شکسته وجود دارد؟؟؟یک دفعه چشمم به قبری خورد که تازه خاک شده بود  برگ ها را کنار زدم تا برایش دعا کتم....واااااااااای چه میدیدم؟؟؟؟؟

این همان قلبی بود که روزی قلبب مرا شکسته بود

نوشته شده در جمعه هفدهم آبان 1392ساعت 14:56 توسط غزل|

در ساحل دریای زندگی ام قدم میزدم همه جا دو رد پا دیدم به سخت ترین جاهای ساحلم رسیدم فقط یک رد پا دیدم به خدا گفتم مرا در سخت ترین جا ها رهایم کردی گفت تورا درسخت ترین جاها به دوش کشیدم...طلب صبر...
نوشته شده در یکشنبه چهاردهم مهر 1392ساعت 14:59 توسط غزل|

گر درد داری
تحمل کن
روی هم که تلمبار شد
دیگر نمی فهمی کدام درد از کجاست
کم کم خودش بی حس میشود...
نوشته شده در یکشنبه چهاردهم مهر 1392ساعت 14:47 توسط غزل|

1.jpg
نوشته شده در جمعه یازدهم مرداد 1392ساعت 12:20 توسط غزل|

ﻋﺸــــﻖ ” ﯾﻌﻨﯽ..حـــــتی اگه …
ﺑﺪﻭﻧﯽ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩﺕ !!بدونی نمیشه !!
…ﺍﻣﺎ ﻧﺘﻮﻧﯽ ﺗﺮﮐﺶ ﮐﻨﯽ!
ﻧﻪ ﺧﻮﺩﺷﻮ…ﻧﻪ ﻓﮑﺮﺷﻮ…
 
 
 
 
ﺳﺨﺘﻪ ﺑﺨﻮﺍﯼ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﮐسی رو ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﯽ،ﮐﻪ
ﻣﯿﺘﻮﻧﺴﺖ ﺑﺎﺷﻪ

ﺍﻣﺎ ﻧﺨــــــــــــﻮﺍﺳـــــــﺖ...کســــی چه میــــداند کـه . . .

امــروز چند بار فـرو ریختم

از دیدن کســی که . . .

تنهــــا لباسش شبیه  تــــو بود. خداوندا تفسير كن دلتنگيهايم را...
براي كسي كه قد دلتنگيهاي دنيا دلتنگشمتـو مـرا نـادیـده بـگـیـر . .

و مـن

بـدنـم روز بـه روز کـبـود تـر مـی شـود . .

از بـس

خـودم را مـی زنـم . .

بـه نـفـهـمـی!!!
نوشته شده در جمعه یازدهم مرداد 1392ساعت 12:18 توسط غزل|

یک جایی از زندگی به یک جایی از زندگی که رسیدی ، (حتمی برید خیلی قشنگه)

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده در چهارشنبه نهم مرداد 1392ساعت 15:57 توسط غزل|

روزی داد زد وبهم گفت دوست دارم گفتم: چی؟نمیشنوم...

روزی اروم اروم توی گوشم گفت دیگه دوست ندارم کاری به کارم نداشته باش...

اشکی از گونه هام سرازیر شد وگفتم:هیسسسسسس.چرا داد میزنی اروم اما...

نوشته شده در شنبه پنجم مرداد 1392ساعت 12:36 توسط غزل|

نبودن هایی هست که هیچ بودنی جبرانشان نمی کند...درست مانند تو...(اینو واسه هرکس گذاشتم خودش میدونه)
نوشته شده در شنبه پنجم مرداد 1392ساعت 12:28 توسط غزل|

گاهی وقتا تنهایی ادم باارزش تر از هر ارزشیه گاهی وقتابعضی ارزش هاهستن که در قبال دل ادما کم میارن(تقدیم به میلاد جان واسه اینکه گفت پست جدید بزار
نوشته شده در دوشنبه سی و یکم تیر 1392ساعت 17:18 توسط غزل|

نوشته شده در شنبه پانزدهم تیر 1392ساعت 14:58 توسط غزل|

نوشته شده در یکشنبه نهم تیر 1392ساعت 14:22 توسط غزل|

نوشته شده در یکشنبه نهم تیر 1392ساعت 14:14 توسط غزل|

مـטּ و تو خیلی کارها به دنیا بدهکاریم !!


مثل عکس انداختنِ دونفری


مثل پریدטּ دوتـآیی توی گودال آب :)


مثل لیسیدن دوتایی بستنی قیفی


مثل بوسیدטּ توی آسانسور یا راه پله


مثل قدم زدטּ توی یه روزِ پاییزی


مثل یه رقص دونفری


مثلِ . . .


نوشته شده در پنجشنبه ششم تیر 1392ساعت 14:21 توسط غزل|

به تو که فکر می کنم
بی اختیار
به حماقت خود لبخند می زنم
سیاه لشکری بودم
در عشق تو
و فکر می کردم بازیگر نقش اولم …

افسوس…

همه ی دردم این بود:

وقتی عشقش بودم

که

عشقش نبود......

!!!

نوشته شده در چهارشنبه پنجم تیر 1392ساعت 14:17 توسط غزل|

لمسِ تن تو

شهوت است و گناه

حتي اگر خدا عقدمان را ببندد

داغيِ لبت ، جهنم من است

حتي اگر فرشتگان سرود نيکبختي بخوانند

هم آغوشي با تو ، هم خوابگيِ چرک آلودي ست

حتي اگر خانه ي خدا خوابگاهمان باشد...

فرزندمان، حرام نطفه ترين کودک زمين است

حتي اگر تو مريم باشي و من روح القدس

عزیزم حتي اگر هزار سال عاشق تو باشم ،

يک بوسه يک نگاه حتي ـ حرامم باد

اگر تو عاشق من نباشي...


نوشته شده در چهارشنبه پنجم تیر 1392ساعت 14:16 توسط غزل|

لمسِ تن تو

شهوت است و گناه

حتي اگر خدا عقدمان را ببندد

داغيِ لبت ، جهنم من است

حتي اگر فرشتگان سرود نيکبختي بخوانند

هم آغوشي با تو ، هم خوابگيِ چرک آلودي ست

حتي اگر خانه ي خدا خوابگاهمان باشد...

فرزندمان، حرام نطفه ترين کودک زمين است

حتي اگر تو مريم باشي و من روح القدس

عزیزم حتي اگر هزار سال عاشق تو باشم ،

يک بوسه يک نگاه حتي ـ حرامم باد

اگر تو عاشق من نباشي...


نوشته شده در چهارشنبه پنجم تیر 1392ساعت 14:16 توسط غزل|

عکس گیگ | آپلود عکس رایگان
نوشته شده در یکشنبه نوزدهم خرداد 1392ساعت 16:0 توسط غزل|

نوشته شده در یکشنبه دوازدهم خرداد 1392ساعت 19:24 توسط غزل|

نوشته شده در شنبه چهارم خرداد 1392ساعت 18:19 توسط غزل|

میگویی دوست دارم  زیر باران قدم بزنم ..


اما وقتی باران میبارد  چتر  به دست میگیری ..


میگویی آفتاب را  دوست دارم ..


اما زیر نور آفتاب به دنبال سایه میگردی ..


میگویی باد را دوست دارم ..


اما وقتی باد می وزد پنجره را می بندی ..


حالا دریاب وحشت من را وقتی میگویی ..


          دوستت دارم...

نوشته شده در چهارشنبه چهاردهم فروردین 1392ساعت 11:52 توسط غزل|

ای که نزدیکتر از بوسه به لبهای منی

بهترین خاطره ی خلوتِ شبهای منی

ای که با رنگِ رُخت چنگ زدی بر دل ماه

لذّتِ عشق به آرامیِ لالای منی

آنقَدَر خیره به چشمان تو لبخند زدم

تا بدانند همه شهر، تو زیبای منی

چشمهایم به تماشای تو عادت دارد

تو، تن و قلب و تب و هستی و دنیای منی

نوشته شده در پنجشنبه نوزدهم بهمن 1391ساعت 14:59 توسط غزل|


آخرين مطالب
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» ترکم نکن
» ترکت کرده؟؟؟آخی....
» تایتانیک
» قلب شکسته
Design By : Pars Skin